110 511
Minh Thiện. 14:57:00 23-03-2019 (GMT+7) -- Lượt xem: 3477.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đại đức trụ trì giảng 10 cách tăng trưởng công đức cho người Phật tử

Đại đức trụ trì giảng 10 cách tăng trưởng công đức cho người Phật tửTối 23/3/2019 (nhằm ngày 18/2 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Giác Nhường, Phó Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đăk Nông, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông) đã có buổi chia sẻ về 10 công việc để tạo công đức mà đức Phổ Hiền chỉ dạy trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đến quý Phật tử thuộc đạo tràng Tịnh xá Ngọc Phúc (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nhân dịp lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Phúc – Đệ tam Trưởng Giáo đoàn lần thứ 19 tại Tịnh xá Ngọc Phúc.
Trong Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: "Nhược dục thành tựu thử công đức môn, ưng tu thập chủng đại hạnh nguyện:
"Nhứt giả lễ kính chư Phật.
Nhị giả xưng tán Như Lai.
Tam giả quảng tu cúng dường.
Tứ giả sám hối nghiệp chướng.
Ngũ giả tùy hỷ công đức.
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân.
Thất giả thỉnh Phật trụ thế.
Bát giả thường tùy Phật học.
Cửu giả hằng thuận chúng sanh.
Thập giả phổ giai hồi hướng."
Nghĩa là nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn như sau:
Một là thành tâm kính lễ các đức Phật.
Hai là khen ngợi, tán thán Như Lai.
Ba là thực hành hạnh cúng dường rộng rãi.
Bốn là ăn năn chừa bỏ các nghiệp chướng.
Năm là vui theo các công đức.
Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ ở thế gian.
Tám là thường tu học theo lời Phật dạy.
Chín là luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sanh.
Mười là hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới.

Theo Đại đức đây là bài kinh mà quý Phật tử nào cũng đều đã từng đọc qua khi về tịnh xá tụng kinh. Mỗi người không chỉ đọc một lần mà đã đọc rất nhiều lần. Tuy nhiên ít ai chú ý hay nghĩ rằng đó là phương pháp tu đem lại công đức cho bản thân của mỗi người.
Đại đức nhấn mạnh, chúng ta, có duyên có phước mới được đến chùa, tụng kinh… thì các Phật tử phải biết cách thức tu tập. Vì khi đến chùa, trước Phật, Tăng… quý Phật tử sẽ khó có thể làm những việc sai trái như ác khẩu, nói những lời khó nghe… Đó chính là sự tu tập.
Nhưng quý Phật tử, ngoài việc đến chùa, tụng kinh cũng phải nắm được 10 cách thức tu tập mà đức Phổ Hiền đã chỉ dạy trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây chính là sự hành trì pháp học bên cạnh công năng thực hành sự tu tập.

Với cách dẫn dắt bằng những câu chuyện về oai nghi của người Phật tử khi đến tịnh xá, giữ trang nghiêm trong khi lễ Phật… Hay việc một số Phật tử vì chỉ để dành một chổ ngồi cho tốt mà tranh dành nhau, đây là sự mất phước mà nhiều vị không để ý…
Ngoài ra đại đức cũng nên ra câu chuyện người trồng cây nên gieo hạt ở vùng đất màu mỡ, hay bạ đâu gieo đó, dù mãnh đất đó rất cằn cỗi… Hay câu chuyện người sư phụ kêu người đệ tử lấy rá múc nước, người đệ tử cho rằng thầy mình hành mình. Vì cái rá múc nước kiểu nào cũng không thể đầy lu nước. Người đệ tử múc đến trưa thì bạch với sư phụ, xin cho đổi cái gàu để múc cho nhanh đầy.
Tuy nhiên, người sư phụ nói, ông múc từ sáng đến giờ thì cái rá như thế nào. Người đệ tử nói cái rá sáng và sạch hơn mọi khi. Lúc này người sư phụ mới nói, thầy đâu cần nước đầy, cái chính là cái rá đã sạch hơn mọi khi. Lý giải điều này, Đại đức giảng sư đã chỉ rõ cho người Phật tử, việc tu tập chính là làm sao cho cái tâm ngày càng thanh tịnh hơn, chứ không phải chạy theo những cái bên ngoài, hình tướng mà thôi.

TT. Vườn Tâm
Chia sẻ với bạn bè qua:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn